ISIN RSTEHKE80660 CFI kod ESVUFR Tiker TEHKAS0662
FISN FAO TEHNIKA KU/SH VTG FPD RSD100
Valuta RSD Ukupno emitovano 944260
Nominalna vrednost jedne hartije 100.00 Ukupna nominalna vrednost 94,426,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)