ISIN RSMVCAE65019 CFI kod ESVUFR Tiker MVCAAS5011
FISN MAJEVICA HLD/SH VTG FPD RSD3000
Valuta RSD Ukupno emitovano 132778
Nominalna vrednost jedne hartije 3,000.00 Ukupna nominalna vrednost 398,334,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)