ISIN RSJUGBE07950 CFI kod ESVTFR Tiker JUGBAS7952
FISN JUGOBANAT/SH VTG FPD RSTD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 30016
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 15,008,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Postoji ograničenje na raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)