ISIN RSAGVOE50315 CFI kod ESVUFR Tiker AGVOAK0317
FISN AGROVOJ EX IM/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 150488
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 150,488,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)