ISIN RSVJSDE53730 CFI kod ESVUFR Tiker VJSDAS3732
FISN VOJVODINAŠPED/SH VTG FPD RSD207
Valuta RSD Ukupno emitovano 227169
Nominalna vrednost jedne hartije 207.00 Ukupna nominalna vrednost 47,023,983.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)