ISIN RSJULIE92072 CFI kod ESVUFR Tiker JULIAS2074
FISN GAJ 7. JULI GAJ/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 107991
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 107,991,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)