ISIN RSDUNKE57450 CFI kod ESVUFR Tiker DUNKAK7450
FISN DUNAV KO/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 43026
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 43,026,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)