ISIN RSVAGAE89718 CFI kod ESVUFR Tiker VAGAAK9710
FISN VAGAR/SH VTG FPD RSD2420
Valuta RSD Ukupno emitovano 27308
Nominalna vrednost jedne hartije 2,420.00 Ukupna nominalna vrednost 66,085,360.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)