ISIN RSVPIVE69124 CFI kod ESVUFR Tiker VPIVAK9126
FISN VRŠAČKA PIVARA/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 1278929
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 639,464,500.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)