ISIN RSVIKVE71444 CFI kod ESVUFR Tiker VIKVAK1444
FISN VIK/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 288144
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 288,144,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)