ISIN RSMGPRE10491 CFI kod ESVTFR Tiker MGPRAK0491
FISN MEGAPROJEKT/SH VTG FPD RSTD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 30266
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 30,266,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Postoji ograničenje na raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)