ISIN RSPEKAE77362 CFI kod ESVTFR Tiker PEKAAS7362
FISN PEKARA BCR/SH VTG FPD RSTD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 7430
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 7,430,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Postoji ograničenje na raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)