ISIN RSABKPE85452 CFI kod ESVUFR Tiker ABKPAS5454
FISN AUSTRU-BAU KONS/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 51215
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 51,215,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)