ISIN RSFARME74061 CFI kod ESVUFR Tiker FARMAK4061
FISN FARMAKOS/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 42584
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 21,292,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)