ISIN RSAGKSE61282 CFI kod ESVTFR Tiker AGKSAK1282
FISN AGROKOSOVO/SH VTG FPD RSTD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 3030
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 3,030,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Postoji ograničenje na raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)