ISIN RSDUNGE71863 CFI kod ESVUFR Tiker DUNGAK1863
FISN DUNAV MARKETING/SH VTG FPD RSD400
Valuta RSD Ukupno emitovano 170
Nominalna vrednost jedne hartije 400.00 Ukupna nominalna vrednost 68,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)