ISIN RSPURKE65607 CFI kod ESVUFR Tiker PURKAK5607
FISN PUSTA REKA BOJ/SH VTG FPD RSD700
Valuta RSD Ukupno emitovano 519650
Nominalna vrednost jedne hartije 700.00 Ukupna nominalna vrednost 363,755,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)