ISIN RSTIVIE70055 CFI kod ESVUFR Tiker TIVIAS0057
FISN TIV-INTERNATION/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 62911
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 62,911,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)