ISIN RSBOKAE81942 CFI kod ESVUFR Tiker BOKAAS1944
FISN BORA KEČIĆ ATP/SH VTG FPD RSD420
Valuta RSD Ukupno emitovano 234020
Nominalna vrednost jedne hartije 420.00 Ukupna nominalna vrednost 98,288,400.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)