ISIN RSCEROE66310 CFI kod ESVUFR Tiker CEROAK6310
FISN CENTROPROJ.AIK/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 43337
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 43,337,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)