ISIN RSRDKVE53607 CFI kod ESVUFR Tiker RDKVAK3607
FISN RUDNIK KO/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 1359850
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 1,359,850,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)