Statistički prikaz vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Matični broj Naziv izdavaoca


Izdavalac (matični broj) ISIN
NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) RSCBNSE87122