Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9232  
Obaveštenja na dan 16. sep 2019.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca IZOLIR a.d. Zrenjanin
Isplata dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad
 
Obaveštenja na dan 13. sep 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara PPT ARMATURE AD ALEKSANDROVAC
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 12. sep 2019.
Obaveštenje o promeni računovodstvene vrednosti akcija izdavaoca "SIMPO" a.d. Vranje
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PD EROZIJA a.d. Valjevo
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca AUTO KUĆA KOMPRESOR a.d. Beograd
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca DP WORLD a.d. Novi Sad
Prinudni otkup akcija izdavaoca GZP DOM a.d. Beograd