Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9333  
Obaveštenja na dan 23. okt 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KAČAREVO AD KAČAREVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TIGAR A.D PIROT
 
Obaveštenja na dan 22. okt 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MINEL KONCERN AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL AD BAČKA TOPOLA
 
Obaveštenja na dan 21. okt 2019.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara Preduzeće za puteve VALJEVO AD VALJEVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za VIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca WALL-PAPER 8 d.o.o. VRČIN
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PROJEKTBIRO AD SOMBOR
 
Obaveštenja na dan 18. okt 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GZP DOM AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TIMOK AD Negotin