Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7034  
Obaveštenja na dan 28. apr 2016.
CXXI emisija korporativnih obveznica izdavaoca BH CHEMICAL INDUSTRY d.o.o. Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AUTO KUĆA KOMPRESOR a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 27. apr 2016.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XVI kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SKUPŠTINA GRADA PANČEVO
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II, ujedno i poslednjeg anuiteta za CIX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BH CHEMICAL INDUSTRY d.o.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 26. apr 2016.
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za XXV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca "BEOHEMIJA" d.o.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 25. apr 2016.
Prinudni otkup akcija izdavaoca NISSAL a.d. Niš
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II kupona za XV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NORDVIK d.o.o. Beograd
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PANČEVAC a.d. Pančevo
 
Obaveštenja na dan 22. apr 2016.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO, Mišar
Prinudni otkup akcija izdavaoca MONTINVEST a.d. Beograd