Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9662  
Obaveštenja na dan 08. apr 2020.
Prinudni otkup akcija izdavaoca KAŠTEL a.d. Ečka
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VI kupona za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB DOO BEOGRAD
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB DOO BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 07. apr 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NEOSTAR AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 06. apr 2020.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 06.04.2020. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KAČAREVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV RE ADO BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 03. apr 2020.
XL emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" d.o.o. Novi Sad
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona i glavnice XXXIII emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata , izdavaoca INSTEL INŽENJERING DOO NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AUTOPREVOZ JANJUŠEVIĆ AD PRIBOJ