Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7529  
Obaveštenja na dan 21. apr 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Industrija precizne mehanike" a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 19. apr 2017.
Obaveštenje svim članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca "Doža Đerđ" a.d. Bačka Topola
 
Obaveštenja na dan 18. apr 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za XV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NLB BANKA AD BEOGRAD
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL a.d. Bačka Topola
 
Obaveštenja na dan 13. apr 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 13.04.2017. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XI anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XI anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
XX emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" d.o.o. Novi Sad