Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8779  
Obaveštenja na dan 22. maj 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LUKA BEOGRAD AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KAVIM RAŠKA AD RAŠKA
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK od 13.05.2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK
Obaveštenje o promeni računovodstvene vrednosti akcija izdavaoca "SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE" a.d.o. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VD DUNAV AD BAČKA PALANKA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca STANSERVIS AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "IRIS" Prijepolje
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca YUMCO AD VRANJE