Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 76 % 0 % 1 % 1 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8108  
Obaveštenja na dan 16. avg 2018.
X emisija korporativnih obveznica izdavaoca „ŠINVOZ" d.o.o. Zrenjanin
 
Obaveštenja na dan 15. avg 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati divedende izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno
 
Obaveštenja na dan 14. avg 2018.
Isplata dividende izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO a.d. Valjevo
Prinudni otkup akcija izdavaoca HERCEGOVINA a.d. Ravni Topolovac
 
Obaveštenja na dan 13. avg 2018.
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca "ELEKTROMONT" a.d. Novi Sad
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IX kupona za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO ŠABAC
Isplata dividende izdavaoca PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO a.d. Valjevo
 
Obaveštenja na dan 10. avg 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre reko dospeća II kupona i glavnice za VIII emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IX kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA