Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
14 % 1 % 82 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Obaveštenja

1 - 10 od 13642  
Obaveštenja na dan 12. jun 2024.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca UNIPROM AD NOVI PAZAR
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca AGROBAČKA AD BAČKA TOPOLA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO
 
Obaveštenja na dan 11. jun 2024.
Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca ZASTAVA ORUŽJE AD
Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca GRZA TURIST AD PARAĆIN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRIVIT MLIN AD VRBAS
 
Obaveštenja na dan 10. jun 2024.
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA AD ČOKA
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca INSTITUT ZA TRŽIŠNA ISTRAŽIVANJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XV kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca JP JUGOIMPORT-SDPR Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XV kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BORBENI SLOŽENI SISTEMI DOO Beograd