Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10989  
Obaveštenja na dan 11. jun 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 11.06.2021. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MORAVA AD ŽABARI
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRŽIŠTE NOVCA AD BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XVIII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV-POKRAJINSKA VLADA
Ispravka obaveštenja o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KONSTANCIA PLUS AD APATIN - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 10. jun 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD TRIVIT MLIN MI VRBAS
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca JP JUGOIMPORT-SDPR Beograd