Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7767  
Obaveštenja na dan 20. okt 2017.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AIK BANKA a.d. Beograd
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca BAČKA a.d. Sivac
 
Obaveštenja na dan 19. okt 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19.10.2017. godine
 
Obaveštenja na dan 18. okt 2017.
VI emisija korporativnih obveznica izdavaoca "PAPIR KONFEKS" d.o.o. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija NEOPROJEKT BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija JUNIOR BRUS
 
Obaveštenja na dan 16. okt 2017.
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca CINEOPTIC a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 13. okt 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII kupona za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 12. okt 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 12.10.2017. godine