Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7067  
Obaveštenja na dan 26. maj 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 26.05.2016. godine
 
Obaveštenja na dan 25. maj 2016.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II kupona za I emisiju serije B dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
 
Obaveštenja na dan 24. maj 2016.
Isplata dividende izdavaoca UNIOR COMPONENTS a.d. Kragujevac
 
Obaveštenja na dan 23. maj 2016.
CXXII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „BH CHEMICAL INDUSTRY" d.o.o. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća V anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE MIŠAR d.o.o.
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za XXXII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BEOHEMIJA DOO Beograd
Obaveštenje članovima Centralnog registra o isplati dividende izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd
Prinudni otkup akcija izdavaoca RUSKE SLOVO a.d. Ruski Krstur
 
Obaveštenja na dan 20. maj 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.05.2016. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za CX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BH CHEMICAL INDUSTRY DOO Beograd