Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7274  
Obaveštenja na dan 30. sep 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 30.09.2016. godine
VII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „TERMOPORD" d.o.o. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca Osiguranje Morava a.d.- u likvidaciji
 
Obaveštenja na dan 29. sep 2016.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca Eterna a.d. - u stečaju
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca Ledenice a.d. Ivanjica - u stečaju
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca Toza Marković a.d. Kikinda
 
Obaveštenja na dan 28. sep 2016.
Prinudni otkup akcija izdavaoca TENA a.d. Jagodina
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca INTERŠPED-SUBOTICA a.d. Subotica
 
Obaveštenja na dan 27. sep 2016.
IX emisija korporativnih obveznica izdavaoca „PORD" d.o.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 26. sep 2016.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ŠINVOZ DOO Zrenjanin