Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10486  
Obaveštenja na dan 22. jan 2021.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca UTP KAŠTEL EČKA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD HAJDUČICA HAJDUČICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO AD KIKINDA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO - ARHITEKT AD KIKINDA
 
Obaveštenja na dan 21. jan 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SBD CONSULTING AD SUBOTICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CIKLONIZACIJA AD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 20. jan 2021.
Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi podataka o rezidentnosti za isplatu dividende izdavaoca IMPOL SEVAL a.d. Sevojno
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALTA BANKA AD BEOGRAD
Isplata dividende izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd