Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10544  
Obaveštenja na dan 26. feb 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PUTNIK AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DDOR GARANT AD BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende za izdavaoca IMPOL SEVAL AD SEVOJNO
Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija Dijamant ad Zrenjanin
 
Obaveštenja na dan 25. feb 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD PK SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD
Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca IMPOL SEVAL AD SEVOJNO
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP SENTA - PROMET AD. SENTA
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 24. feb 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RTC ŠABAC AD ŠABAC