Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9058  
Obaveštenja na dan 19. jul 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KAČAREVO AD KAČAREVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ AD SMEDEREVO
 
Obaveštenja na dan 18. jul 2019.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MOMENTUM SECURITIES a.d. NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EXCELSIOR AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GROT AD KRIVA FEJA
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija STUP "VRŠAC" a.d. Vršac
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO AD KIKINDA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO - ARHITEKT AD KIKINDA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SIMPO AD VRANJE