Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 84 % 0 % 1 % 1 % 0 %

Obaveštenja

1 - 10 od 13083  
Obaveštenja na dan 29. sep 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 29.09.2023. godine
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 28. sep 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 28.09.2023. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BPŠ BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca STAKLOREKLAM AD LUČANI
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca „SMARTSY“ D.O.O. BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 27. sep 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 27.09.2023. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za V emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MLEKARA ŠABAC AD ŠABAC
 
Obaveštenja na dan 26. sep 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 26.09.2023. godine
 
Obaveštenja na dan 25. sep 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 25.09.2023. godine