Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 11241  
Obaveštenja na dan 22. sep 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD MD EX KRAGUJEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara GLOBOS OSIGURANJE AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 21. sep 2021.
Obaveštenje o održavanju vanredne Skupštine akcionara izdavaoca KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca „SMARTCAT“ DOO NOVI SAD
Prinudni otkup akcija izdavaoca RAVNIŠTE a.d. Kruševac
 
Obaveštenja na dan 20. sep 2021.
I emisija korporativnih obveznica izdavaoca „MEDIOLANUM INVEST“ AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 17. sep 2021.
Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi podataka o rezidentnosti za isplatu dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 14. sep 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.09.2021. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GEOSONDA FUNDIRANJE AD BEOGRAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC