Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 76 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8413  
Obaveštenja na dan 23. jan 2019.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca RTC LUKA LEGET a.d. Sremska Mitrovica
XII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „ŠINVOZ" d.o.o. Zrenjanin
 
Obaveštenja na dan 22. jan 2019.
Obaveštenje akcionarima izdavaoca FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca CENTROPROJEKT-AIK a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 21. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara IMOS AD ŠID
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HIGIJENA AD NOVI SAD- u stečaju
 
Obaveštenja na dan 18. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 18.01.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara GRADITELJ – BEOGRAD AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PETAR DRAPŠIN AD - u stečaju
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "VODOGRADNJA" Vranje