Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7974  
Obaveštenja na dan 18. maj 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 18.05.2018. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "NOPAL" a.d. Bačka Palanka- u stečaju
 
Obaveštenja na dan 16. maj 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.05.2018. godine
Obaveštenje o zameni akcija izdavaoca "METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS" a.d. Kikinda
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL a.d. Bačka Topola
 
Obaveštenja na dan 15. maj 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca TEHNIKA a.d. Vršac
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FKL AD TEMERIN
 
Obaveštenja na dan 14. maj 2018.
XXVII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" DOO NOVI SAD
Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca "GRAĐEVINAR" a.d. Debeljača
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VI anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac