Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8977  
Obaveštenja na dan 20. jun 2019.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca CENTROPROJEKT-AIK a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HEBA A.D. BUJANOVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MING KOVAČNICA AD NIŠ
 
Obaveštenja na dan 19. jun 2019.
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca PIONIR a.d. Srbobran
 
Obaveštenja na dan 18. jun 2019.
Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca IKARBUS A.D. BEOGRAD-ZEMUN
 
Obaveštenja na dan 17. jun 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.06.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMTEL KOMUNIKACIJE AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca "ERSTE BANK" AD NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AGROVOJVODINA-REZERVNI DELOVI AD NOVI SAD - U STEČAJU
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara BDD DIL BROKER AD BEOGRAD