Statistički prikaz vlasništva registrovanih preduzeća u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti- Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
15 % 2 % 74 % 0 % 2 % 1 % 6 %

Obaveštenja

Obaveštenja na dan 29. avg 2014.
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća IV kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SIN PROJEKT d.o.o. Beograd
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća IV kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca DIGNITAS d.o.o. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća XII anuiteta za X emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca RDP B92 a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 28. avg 2014.
Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca "Komercservis" a.d. Novi Sad
 
Obaveštenja na dan 27. avg 2014.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 27.08.2014. godine
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća V kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ETERRA d.o.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 26. avg 2014.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NORDVIK d.o.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 25. avg 2014.
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MERKUR-INTERNATIONAL d.o.o. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara banke „BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA“ a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 22. avg 2014.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II kupona za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno
Javne nabavke