Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
14 % 1 % 82 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Obaveštenja

1 - 10 od 13734  
Obaveštenja na dan 18. jul 2024.
Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Putnik ad Novi Sad
 
Obaveštenja na dan 16. jul 2024.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.07.2024. godine
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca „BRIGHTLY BMGH“ D.O.O. BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 15. jul 2024.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 15.07.2024. godine
Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca GRUPA ZASTAVA VOZILA AD KRAGUJEVAC
 
Obaveštenja na dan 12. jul 2024.
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca FERO KONSTRUKCIJE AD VRANJE
Obaveštenje o povlačenju akcija akcionarskog društva VINO KALEM VELIKA DRENOVA sa tržišta open market Beogradske berze i prestanku svojstva javnog društva
 
Obaveštenja na dan 11. jul 2024.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca „WVP FUND MANAGMENT“ AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „AQUATUS“ AD BEOGRAD
Prinudni otkup akcija izdavaoca 7. JULI AD Beograd