Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10380  
Obaveštenja na dan 24. nov 2020.
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 23. nov 2020.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca UTVA SILOSI AD KOVIN
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PP VOJVODINA a.d. Sombor
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PP MILETIĆ a.d. Sombor
Isplata privremene dividende (međudividende) izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 20. nov 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BELIM AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SL MITROS AD SREMSKA MITROVICA