Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 11773  
Obaveštenja na dan 18. maj 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD TRIVIT MLIN MI VRBAS
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NOVOSADSKI SAJAM AD NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZASTAVA PROMET AD UB
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZASTAVA METAL AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PIONIR AD SRBOBRAN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIMNIČAR AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EI NIKOLA TESLA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FP LAZAR NEŠIĆ AD SUBOTICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOSMAJ MERMER AD MLADENOVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MING KOVAČNICA AD NIŠ