Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8016  
Obaveštenja na dan 13. jun 2018.
Obaveštenje članovima Centralnog registra za dostavu potvrde o rezidentnosti za obračun isplate dividende izdavaoca ALFA PLAM a.d. Vranje
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta za VIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ŠINVOZ DOO Zrenjanin
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VII anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
XXVIII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" DOO NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 12. jun 2018.
Obaveštenje nakon održane Skupštine akcionara izdavaoca Telekom Srbija AD Beograd i poziv za dostavu obrazaca od strane akcionara za potrebe obračuna poreza prilikom isplate dividende
 
Obaveštenja na dan 11. jun 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona i glavnice za X emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PORD DOO Beograd
Dopuna obaveštenja o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AIK BANKA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINAPUT a.d. Novi Sad
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV-POKRAJINSKA VLADA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, BEOGRAD