Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8196  
Obaveštenja na dan 09. okt 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TEHNOPROMET EXPORT IMPORT AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ZLATIBOR STANDARD AD UŽICE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROSAVEZ AD SOMBOR
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "INOS ENBI" a.d. Beograd-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 08. okt 2018.
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca "ŠARANSKI RIBNJAK ŽIVAČA" a.d. Boljevci
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PODUNAVLJE AD ČELAREVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NAPREDAK AD STARA PAZOVA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 05. okt 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VINO ŽUPA AD ALEKSANDROVAC
VII emisija korporativnih obveznica izdavaoca "ANATEO" d.o.o. Vrčin