Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 12316  
Obaveštenja na dan 23. nov 2022.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ,,TIV-INTERNACIONAL“- U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 22. nov 2022.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 22.11.2022. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca IMOS AD ŠID
 
Obaveštenja na dan 21. nov 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMTEL - KOMUNIKACIJE A.D. BEOGRAD
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca KOMPANIJA GRADITELJ A.D. KIKINDA
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AGROBANAT a.d. Plandište
Obaveštenje o održavanju vanredne Skupštine akcionara izdavaoca HK YUMCO AD VRANJE
 
Obaveštenja na dan 18. nov 2022.
Prinudni otkup akcija izdavaoca FP LAZAR NEŠIĆ a.d. Subotica
 
Obaveštenja na dan 17. nov 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BEOPAN AD PANČEVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SOGAZ ADO NOVI SAD