Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 76 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8350  
Obaveštenja na dan 11. dec 2018.
Isplata dividende izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV-POKRAJINSKA VLADA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AUTOPREVOZ AD ZRENJANIN - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 10. dec 2018.
Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne sednice skupštine akcionara SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VINO ŽUPA AD ALEKSANDROVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD SLOGA IGM POBRĐE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ĐERDAP TURIST AD KLADOVO
 
Obaveštenja na dan 07. dec 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FAM AD KRUŠEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRŽNICA AD SUBOTICA