Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 11326  
Obaveštenja na dan 21. okt 2021.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca “DZU REVELIN ASSET MANAGEMENT” AD BEOGRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca "YUMCO" AD VRANJE
Isplata međudividende izdavaoca MONICOM a.d. Niš za 2021. godinu
Isplata dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o., Beograd za 2020. godinu
Isplata dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd za 2020. godinu
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RASADNIK AD SUBOTICA - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ČETKARA AD NOVI SAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD VOJVODINASPORT NOVI SAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 20. okt 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC AD BUJANOVAC