Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 11773  
Obaveštenja na dan 18. maj 2022.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VATROSPREM AD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 17. maj 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PLANINKA AD KURŠUMLIJA
Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi podataka o rezidentnosti za isplatu dividende izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BAČKA AD SIVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP VOJVODINA AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP MILETIĆ AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP FEKETIĆ AD SOMBOR
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija “BIGZ PUBLISHING” AD
 
Obaveštenja na dan 16. maj 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RIBARSKO GAZDINSTVO AD BEOGRAD