Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8440  
Obaveštenja na dan 07. feb 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 06. feb 2019.
Informacija o održanoj sednici Skupštine akcionara AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 05. feb 2019.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TELEFONKABL a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 04. feb 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara DZU WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 01. feb 2019.
Prinudni otkup akcija izdavaoca TSM PROPERTY a.d. Sremska Mitrovica
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VOJVODINA STARČEVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 31. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 30. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara PD ZGOP AD NOVI SAD
Obaveštenje o neodržanoj sednici Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD