Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9118  
Obaveštenja na dan 13. avg 2019.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca KAČAREVO AD KAČAREVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Isplata dividende izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d. Beograd
Prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 12. avg 2019.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SOJAPROTEIN a.d. Bečej
XXIX emisija korporativnih obveznica izdavaoca GRADITELJ - BEOGRAD a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XI kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
 
Obaveštenja na dan 09. avg 2019.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "TSM PROPERTY" Sremska Mitrovica
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NAPREDAK AD PIROT