Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8605  
Obaveštenja na dan 16. apr 2019.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 15. apr 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROVEZE-PROIZVODNJA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MD-EX a.d. Kragujevac
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XV anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XV anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 12. apr 2019.
Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PAKO CONSTRUCTION DOO BEOGRAD
Isplata dividende izdavaica AERODROM NIKOLA TESLA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 11. apr 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca USLUGA AD BAČKA TOPOLA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KRUŠIK PLASTIKA AD OSEČINA