Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 80 % 0 % 1 % 0 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7948  
Obaveštenja na dan 13. apr 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIII anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća V anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC a.d. Bujanovac
Prinudni otkup akcija izdavaoca ZLATICA a.d. Lazarevo
 
Obaveštenja na dan 10. apr 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 10.04.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 04. apr 2018.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AK KOMPRESOR a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "ROTOR" Beograd
 
Obaveštenja na dan 02. apr 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IX kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. SEVOJNO
Prinudni otkup akcija izdavaoca TP IBAR a.d. Raška