Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9574  
Obaveštenja na dan 24. feb 2020.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca TELEFONKABL a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 21. feb 2020.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca DUNAV a.d. Smederevo
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca BRATSTVO AD SUBOTICA
 
Obaveštenja na dan 20. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „NAPREDAK“ Stara Pazova
 
Obaveštenja na dan 19. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „SERVIS SPECIJALNIH VOZILA“ AD BEOGRAD - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 14. feb 2020.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PLANINKA a.d. Kuršumlija
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV kupona za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 13. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE AD BEOGRAD