Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9516  
Obaveštenja na dan 09. jan 2020.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 09.01.2020. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TERMIKA BEOGRAD AD BEOGRAD
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca ALFA-PLAM AD VRANJE
 
Obaveštenja na dan 08. jan 2020.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB DOO BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „INVEST BIRO“ AD BEOGRAD - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 03. jan 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUBMES BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „VICTORIAOIL“ AD ŠID
 
Obaveštenja na dan 31. dec 2019.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „HIDROINVEST DTD“ AD NOVI SAD - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 30. dec 2019.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG
Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća I kupona i glavnice III emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca AB SOLUTION DOO-U LIKVIDACIJI BEOGRAD