Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 10163  
Obaveštenja na dan 11. avg 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GP PLANUM AD ZEMUN
Prinudni otkup akcija izdavaoca GALENIKA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 10. avg 2020.
Obaveštenje o odlaganju Skupštine akcionara izdavaoca BETONJERKA AD SOMBOR
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca SJAJ U TAMI a.d. Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TP NAMA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AVALA AD POŽAREVAC
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ŽŠKZ 1891 AD - U LIKVIDACIJI
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VUNIL AD LESKOVAC
 
Obaveštenja na dan 07. avg 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD