09.07.2024.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HK BORO SKORIĆ AD - TP BORO TRGOVINA AD LOZNICA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 580 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSBSBTE55383 izdavaoca HK BORO SKORIĆ AD - TP BORO TRGOVINA AD LOZNICA (MB: 06797458), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.