Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: A.D.VARNOST-FITEP
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07026935
ISIN: RSVARFE70326
Naziv: VARNOST MARIBOR D.D.
JMB: 5263565000
Depozitar HoV: ILIRIKA INVESTMENTS A.D
Datum otvaranja: 29. 08. 2017.
Datum zatvaranja: 12. 10. 2017.


Naziv izdavaoca: HALKBANK A.D. BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07601093
ISIN: RSCBCAE56615
Naziv: TURKIYE HALK BANKASI A.S.
JMB: 862070
Depozitar HoV: HALKBANK A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 07. 09. 2017.
Datum zatvaranja: 27. 09. 2017.