Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AUTO KUĆA ZEMUN
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07012667
ISIN: RSAKZEE09075
Naziv: UMKA DOO UMKA
JMB: 07007019
Depozitar HoV: RAIFFEISEN BANKA AD
Datum otvaranja: 07. 09. 2020.
Datum zatvaranja: 28. 09. 2020.