Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: DUGA AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07088957
ISIN: RSDUGAE70888
Naziv: UDI RESORT S.R.O.
JMB: 076 02 715
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 17. 06. 2019.
Datum zatvaranja: 08. 07. 2019.


Naziv izdavaoca: KAČAREVO AD KAČAREVO
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08047715
ISIN: RSKCRVE75883
Naziv: ALEKSA SRĐAN
JMB: 2806983862502
Depozitar HoV: KOMERCIJALNA BANKA AD
Datum otvaranja: 12. 06. 2019.
Datum zatvaranja: 02. 07. 2019.