Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLU
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 17058444
ISIN: RSINASE23092
Naziv: POŠTA SLOVENIJE DOO
JMB: 5881447000
Depozitar HoV: CONVEST A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 26. 12. 2019.
Datum zatvaranja: 03. 02. 2020.