Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: MESSER TEHNOGAS AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07011458
ISIN: RSTGASE20818
Naziv: MESSER SE & CO. KGAA
JMB: HRB 123982
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 26. 03. 2024.
Datum zatvaranja: 15. 04. 2024.