Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: IRMOVO AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08247072
ISIN: RSIRMOE51957
Naziv: VUKOVIĆ DRAGOSLAV
JMB: 0410967800019
Depozitar HoV: CONVEST A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 09. 07. 2024.
Datum zatvaranja: 29. 07. 2024.