Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: ALTA BANKA AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07074433
ISIN: RSJUBME48945
Naziv: ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD
JMB: 21035254
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 28. 11. 2022.
Datum zatvaranja: 19. 12. 2022.