Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: PP MILETIĆ AD SOMBOR
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08028419
ISIN: RSMILEE26649
Naziv: AGRI BUSINESS PARTNER DOO SOMB
JMB: 08178429
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 14. 09. 2021.
Datum zatvaranja: 04. 10. 2021.