Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: RIBNJAK SUTJESKA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08408793
ISIN: RSRIBSE74086
Naziv: SUTJESKA KOMERC
JMB: 08797749
Depozitar HoV: DIL BROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 06. 11. 2017.
Datum zatvaranja: 27. 11. 2017.