Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: RTC LUKA LEGET A.D. SREMSKA MI
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08039534
ISIN: RSLEGEE18191
Naziv: RTC LUKA LEGET A.D. SREMSKA MI
JMB: 08039534
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 15. 01. 2021.
Datum zatvaranja: 29. 01. 2021.