Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: HIDROZAVOD DTD AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08041296
ISIN: RSHDRZE98542
Naziv: HIDROZAVOD DTD AD
JMB: 08041296
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum otvaranja: 27. 05. 2020.
Datum zatvaranja: 26. 06. 2020.