Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 20319780
ISIN: RSMMSCE11824
Naziv: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
JMB: 20319780
Depozitar HoV: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
Datum otvaranja: 18. 07. 2019.
Datum zatvaranja: 01. 08. 2019.