Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: DIJAMANT AD ZRENJANIN
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08000344
ISIN: RSDIJME46577
Naziv: FORTENOVA GRUPA DD
JMB: 081179147
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 18. 02. 2021.
Datum zatvaranja: 10. 03. 2021.