Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: FUTURA PLUS AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 17572130
ISIN: RSFUTPE93829
Naziv: MOJ KIOSK GROUP DOO
JMB: 07040580
Depozitar HoV: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
Datum otvaranja: 12. 11. 2019.
Datum zatvaranja: 02. 12. 2019.