Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: ALTA BANKA AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07074433
ISIN: RSJUBME48945
Naziv: ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD
JMB: 21035254
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 04. 04. 2023.
Datum zatvaranja: 31. 05. 2023.


Naziv izdavaoca: METALOTEHNA TREJD AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 06673244
ISIN: RSMTREE95523
Naziv: PERKOVIĆ DRAGAN
JMB: 0704955173233
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 18. 05. 2023.
Datum zatvaranja: 07. 06. 2023.