Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: METALAC-PROLETER AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07176929
ISIN: RSPROLE98419
Naziv: METALAC AD GORNJI MILANOVAC
JMB: 07177984
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum otvaranja: 27. 11. 2023.
Datum zatvaranja: 18. 12. 2023.