10.07.2024.

Obaveštenje o dostavi potvrda o rezidentnosti i Odluka o isplati dividende izdavaoca IMPOL SEVAL a.d. Sevojno

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d. Novi Sad.

Impol Seval a.d.-Obavestenje clanovima Centralnog registra.pdf
Odluka o raspodeli dobiti Impol Seval a.d. za 2023. godinu.pdf