Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

21 - 30 od 10272  
Obaveštenja na dan 23. sep 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA
 
Obaveštenja na dan 22. sep 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 21. sep 2020.
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 18.04.2020. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 14.04.2019. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 16.04.2018. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 17.04.2017. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 14.05.2016. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 25.05.2015. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TEHNOHEMIJA AD BEOGRAD