05.07.2024.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca Kompanija „DUNAV OSIGURANJE“ a.d.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDI

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca Kompanije «DUNAV OSIGURANJE» a.d.o. Beograd od 25.04.2024. godine, Odluke Izvršnog odbora o određivanju dana, postupka i načina isplate dividende izdavaoca Kompanije «DUNAV OSIGURANJE» a.d.o. Beograd od 22.05.2024. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Dunav Stockbroker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 05.07.2024. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca Kompanija „DUNAV OSIGURANJE“ a.d.o. Beograd, za 5.127 akcionara u ukupnom neto iznosu 137.124.471,49 dinara.