08.07.2024.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „OBEZBEĐENJE COMERC“ AD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTIOBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 4.331 obične akcije, nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSOBKOE57455 izdavaoca „OBEZBEĐENJE COMERC“ AD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB: 07048904), usled završenog postupka prinudne likvidacije.