08.07.2024.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca IRMOVO AD Stepanovićevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-1251/12-24 od 05.07.2024. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Convest» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac DRAGOSLAV VUKOVIĆ iz Veternika, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «IRMOVO» a.d. Stepanovićevo.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca IRMOVO AD Stepanovićevo.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca IRMOVO AD Stepanovićevo.pdf