04.07.2024.

Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti 1.979.743 običnih akcija CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSGLOSE63444, 6.522 preferencijalnih akcija CFI kod: EPNRCR i ISIN broj: RSGLOSE48676 i 52.073 preferencijalnih akcija CFI kod: EPNRCR i ISIN broj: RSGLOSE12037 izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD (MB: 06936253) sa 502,20 dinara na 542,20 dinara po akciji, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.