08.07.2024.

Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca VINO KALEM AD VELIKA DRENOVA

Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca VINO KALEM AD VELIKA DRENOVA, dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti NLB Komercijalna banka ad Beograd.

Izveštaj o bitnom događaju održana Skupština_VNKL.pdf