Finansijski izveštaji za poslovnu 2023. godinu i napomene uz finansijske izveštaje


OPŠTI PODACI

Privredno društvo (pun naziv)

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d.

Privredno društvo (skraćeni naziv)

Centralni registar HoV

Opština

Stari grad

Mesto

Beograd

Adresa - ulica i broj

Trg Republike 5

Generalni direktor

dr Ana Jovanović

Telefon

3331-380

Faks

3331-329

Rešenje o upisu u APR

Broj 152/2005 od 21.01.2005.

PIB

103154145

Matični broj

17518968

Delatnost

6619

Obveznik PDV

DA

Tekući računi:

  1. OTP banka Srbija
  2. OTP banka Srbija
  3. Addiko bank Srbija
  4. NLB Komercijalna banka AD Beograd
  5. Srpska banka
  6. AIK banka

 

 

325-9500500103095-50
325-9500600058828-09
165-1646-54
205-202139-18
295-0000001249992-59
105-24603-371. Bilans stanja
2. Bilans uspeha
3. Izveštaj o tokovima gotovine
4. Izveštaj o promenama na kapitalu
5. Izveštaj o promenama na kapitalu za statističku obradu
6. Napomena uz finansijske izveštaje
7. Mišljenje revizora
8. Izveštaj o ostalom rezultatu