Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: FABRIKA HARTIJE AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07006497
ISIN: RSFHBGE53066
Naziv: AKCIJSKI FOND RS
JMB: 17354205
Depozitar HoV: IMTEL TRADE AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 17. sep 2008.
Preuzeto 1933273 akcija po ceni od 69.71 din.