Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: TERMOELEKTRO AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07072139
ISIN: RSTRELE78133
Naziv: AKCIJSKI FOND RS
JMB: 17354205
Depozitar HoV: SENZAL AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 04. jul 2007.
Preuzeto 44230 akcija po ceni od 2,811.00 din.