Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: POLIESTER AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07219539
ISIN: RSPOLPE97712
Naziv: AKCIJSKI FOND RS
JMB: 17354205
Depozitar HoV: ALCO BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 03. apr 2008.
Preuzeto 210125 akcija po ceni od 1,206.51 din.