Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: JT INTERNATIONAL AD SENTA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08052441
ISIN: RSDISEE74486
Naziv: AKCIJSKI FOND RS
JMB: 17354205
Depozitar HoV: SENZAL AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 30. maj 2006.
Preuzeto 108646 akcija po ceni od 22,129.91 din.