Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10242  
Obaveštenja na dan 18. sep 2020.
Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi potvrde o rezidentnosti radi isplate dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd– dan dividende 18.04.2020. godina
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd– dan dividende 14.04.2019. godina
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd– dan dividende 16.04.2018. godina
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd za preferencijalne akcije – dan dividende 17.04.2017. godina
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd za preferencijalne akcije – dan dividende 14.05.2016. godina
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd – dan dividende 25.05.2015. godina
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 17. sep 2020.
Obaveštenje o ispisu hartija od vrednosti izdavaoca TEHNIČKI CENTAR AD PANČEVO - U STEČAJU