Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10319  
Obaveštenja na dan 26. okt 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP MILETIĆ AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP VOJVODINA AD SOMBOR
 
Obaveštenja na dan 23. okt 2020.
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca «MESSER TEHNOGAS» a.d. Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca INSTITUT ZA STRANE JEZIKE a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 22. okt 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD
Isplata dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HIDROTEHNIKA - HIDROENERGETIKA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 21. okt 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca izdavaoca RAPID AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD PK SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 19. okt 2020.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO