Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8016  
Obaveštenja na dan 15. jun 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 15.06.2018. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUGA a.d. Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca zatvorenog investicionog fonda FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SEME-TAMIŠ PANČEVO
 
Obaveštenja na dan 14. jun 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.06.2018. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća II anuiteta i glavnice za XXVemisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD
Obaveštenje članovima Centralnog registra o promeni sedišta društva SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd
II emisija korporativnih obveznica izdavaoca "PAKO CONSTRUCTION" d.o.o. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca FKL TEMERIN
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RODGAS BAČKA TOPOLA