Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9563  
Obaveštenja na dan 21. feb 2020.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca DUNAV a.d. Smederevo
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca BRATSTVO AD SUBOTICA
 
Obaveštenja na dan 20. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „NAPREDAK“ Stara Pazova
 
Obaveštenja na dan 19. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „SERVIS SPECIJALNIH VOZILA“ AD BEOGRAD - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 14. feb 2020.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PLANINKA a.d. Kuršumlija
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV kupona za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 13. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD HAJDUČICA HAJDUČICA