Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10393  
Obaveštenja na dan 30. nov 2020.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 30.11.2020. godine
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TERMIKA-BEOGRAD a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati likvidacionog ostatka izdavaoca KOPEX MIN-FITIP a.d. Niš – u likvidaciji
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I kupona i glavnice XXX emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o odlaganju Skupštine akcionara izdavaoca SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca METALAC-PROLETER a.d. Gornji Milanovac
 
Obaveštenja na dan 27. nov 2020.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 27.11.2020. godine
Isplata likvidacionog ostatka izdavaoca KOPEX MIN-FITIP a.d. Niš - u likvidaciji
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad