19.02.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RAPID AD GORNJI MILANOVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENjE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 12.515 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSRPGME47584 izdavaoca RAPID AD GORNJI MILANOVAC (MB: 07206569), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.