03.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RAPID AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Poziv za skupštinu Rapid ad.pdf