16.11.2023.

Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca MORAVAMERMER AD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU I UPISU HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 12.171 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMMERE85164 izdavaoca MORAVAMERMER AD (MB: 07016638), i upis 1. emisije običnih akcija u iznosu od 3.000 akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUPR, RSMMERE84126 usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo nastavlja da posluje u istoj pravnoj formi.