04.09.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „AKTIVA FITEP“ A.D. BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 74.013 običnih akcija nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSVARFE70326, izdavaoca „AKTIVA FITEP“ A.D. BEOGRAD (MB: 07026935), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.