23.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAGISTRALA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Sazivanje Skupštine akcionara Magistrala ad 23.07.2020..pdf