20.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FAP a.d.Priboj

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „MOMENTUM SECURITIES“ a.d. Novi Sad

ODLUKA O SAZIVANJU SKUPŠTINE0002.pdf