10.08.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Obaveštenje Izdavaoca Opština Stara Pazova o isplati 13. kupona - 10 08 2020.pdf