10.04.2024.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SEME PRODUKT AD - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 64.564 običnih akcija nominalne vrednosti 470,00 dinara po akciji, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSPCAE84092 izdavaoca SEME PRODUKT AD - U STEČAJU (MB: 06379036), usled zaključenog stečajnog postupka.